Általános információk
Hivatalunk elérhetősége
Tájékoztató ügytípusokhoz
Kit keressek az ügyemmel

Általános információk

Szirmabesenyő Nagyközség Polgármesteri Hivatalának szervezeti egységei a település két különálló épületében működnek. A polgármester, a jegyző, aljegyző és a hivatali munkatársak egy része - szociális ügyintéző, műszaki ügyintéző, anyakönyvvezető, - a Kossuth u. 5 szám alatti központi épületben, a gazdasági-pénzügyi részleg, az adócsoport, valamint a településüzemeltetési/műszaki iroda az Állomás utca 1. szám alatt, a Szirmay-kastély udvarában található. A központi épületben fogadja ügyfeleit a Miskolci Járási Hivatal kihelyezett egysége, és ez a székhelye az önkormányzat gazdasági társaságának - a Szirmabesenyői TGV Nonprofit Kft-nek - is. A Polgármesteri Hivatal nagyterme szolgál a képviselő-testületi ülések és a házasságkötések állandó helyszínéül.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézést még nem alkalmazza, tekintettel arra, hogy Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatánál az elektronikus ügyintézéshez jelenleg sem a tárgyi, technikai, sem a személyi feltételek nem biztosítottak. Az ügyfeleknek csupán töredéke teljesíti az elektronikus ügyintézéshez szükséges feltételeket. Ugyanakkor jogszabály 2018. január 1-től kötelezővé teszi az elektronikus ügyintézés lehetőségének a biztosítását az önkormányzatok számára, így az erre való felkészülést megkezdtük.

Fentiek alapján jelenleg nem intézhetők e-mailben egyedi hatósági ügyek (pl: építéshatósági ügyek, birtokvédelmi kérelmek, és más kérelemre induló ügyek, stb.), így elektronikus úton eljárást kezdeményezni, nyilatkozatot pótolni, az eljárásra befolyást gyakorolni nem lehet. A kérelmeket írásban, aláírva, jogi személy esetén lepecsételve (a képviseletre jogosultságot igazoló felhatalmazó okirattal) kérjük eljuttatni Hivatalunkhoz.

A Polgármesteri Hivatal e-mail címein bejelentést tehetnek közérdekű ügyekben (pl: kátyú, rongálások, havazás, viharkárok stb. bejelentése) ahol a hatóság hivatalból is köteles eljárni. A bejelentett ügyekben sürgősségi sorrendben a Polgármesteri Hivatal intézkedik, melyről a bejelentőt az ismert e-mail címén tájékoztatjuk.

A gördülékeny ügymenet érdekében kérjük, hogy tartsák be a megadott ügyfélfogadási időpontokat!

Hivatalunk elérhetősége és ügyfélfogadási rendje

 

Tájékoztató ügytípusokhoz

Anyakönyvi ügyek | Anyakönyvvezető: Kondás Mariann

Az anyakönyv hatósági nyilvántartás. Állami anyakönyvezés 1895. október 1-jétől létezik. A korábbi anyakönyvi események egyházi nyilvántartásban szerepelnek.

A születést és a halálesetet az az anyakönyvvezető anyakönyvezi, akinek működési területén az esemény történt.

A házasságkötés, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezésére az az anyakönyvvezető illetékes, aki előtt a felek ez irányú szándékukat bejelentették.

A magyar állampolgár bármelyik anyakönyvvezetőnél előterjesztheti külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvezése iránti kérelmét.

2014. július 1-jétől került bevezetésre az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer (a továbbiakban: EAK) ami azt jelenti, hogy a 2014. július 1-je után történt születési, házassági és halotti eseményekről bármelyik anyakönyvvezetőtől lehet anyakönyvi kivonatot kérni.

A 2014. július 1-ét megelőző papír alapú anyakönyvi bejegyzésekről abban az esetben lehetséges az anyakönyvi kivonat kiállítása bármelyik anyakönyvvezetőnél, ha az anyakönyvi események 2014. július 1-je után az EAK rendszerben rögzítésre kerültek.

Az anyakönyvi eljárás során alkalmazott jogszabályok:

 • A anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
 • Az anyakönyvezési feladtok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
 • A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény, valamint az 1979. évi 13. törvényerejű rendelet
 • A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2014. évi CXL. törvény
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az egyes anyakönyvi ügyekben a tájékoztatás nem teljeskörű, csak alapvető információt tartalmaz. A felsorolt jogszabályok, valamint ügyfélfogadási időben az anyakönyvvezető által adott, vagy telefonon történő tájékoztatás további segítséget nyújt az anyakönyvi ügyek intézéséhez. Az alábbi linkeken bővebb információt és nyomtatványokat is talál.

 

Birtokvédelmi eljárás | Ügyintéző: dr. Rónai István

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 5:5. § (1) bekezdése alapján a birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják.

Az eljárásra irányadó jogszabályi rendelkezések:

 • 2013. évi V. törvény (Ptk.) 5:1-5:8.§, 5:21.-5:25.§.,
 • 2013. évi CLXXIV. törvény
 • 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet
 • 2004. évi CXL. Törvény (Ket.) (az adatvédelmi rendelkezések és a végrehajtás tekintetében)
 • 1952. évi III. törvény (Pp) XX/A. fejezet

Bővebb információ és nyomtatvány letöltése

 

Fakivágás bejelentése | Ügyintéző: Kondás Mariann

Amennyiben a saját tulajdonú ingatlanán szándékozik fás szárú növényt kivágni, úgy arra engedélyt nem kell kérni (a kivágás magánterületen nem engedélyköteles), de bejelentési kötelezettsége van a jegyző felé, azaz a fakivágási szándékát írásban jeleznie kell.

Az eljárás során alkalmazott jogszabályok:

 • A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2014. évi CXL. törvény

Letölthető fakivágás bejelentő nyomtatvány

 

Hagyatéki ügyek | Ügyintéző: Kondás Mariann

Az örökhagyó hagyatéki eljárásával kapcsolatos eljárási cselekmények lefolytatása.

Az ügymenet leírása

A hagyatéki eljárásról szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM. rendelet értelmében minden haláleset után hivatalból meg kell hallgatni az elhunyt vérszerinti rokonait, hozzátartozóit, feltételezhető örököseit illetve azt a személyt, aki ezekről az adatokról hatóságunkat tájékoztatni tudja. A pót-hagyatéki eljárást le kell folytatni, amennyiben az elhunyt után ingatlan vagy leltározás alá eső ingó vagyon maradt hátra.

A hagyatéki ügyintéző megindítja a hagyatéki eljárást, amikor az örökhagyó haláláról értesül. A hagyatéki leltárt az egyéb iratokkal együtt megküldi az illetékes közjegyzőnek.

A leltár felvétele a hatóság részéről előkészítő eljárás, a hagyatéki vagyonról az illetékes közjegyző dönt.

A hagyatéki leltár felvételéhez az alábbi iratok szükségesek:

 • halotti anyakönyvi kivonat
 • írásbeli végrendelet
 • utolsó havi nyugdíjszelvény
 • névre szóló betétkönyv
 • cséb vagy egyéb biztosítási kötvény
 • ingatlan helyrajzi száma
 • gépjármű, utánfutó forgalmi engedélye
 • kárpótlási jegy, vagyonjegy, részjegy vagy bármilyen értékpapír
 • devizaszámla, egyéb pénzintézetnél vezetett számla
 • temetési költséggel kapcsolatos kiadások számlái
 • az örökösök adatai (név, születési hely, idő, anyja neve, irányítószám, lakcím)

A hagyatéki eljárás során alkalmazott jogszabályok:

 • A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
 • A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM. rendelet
 • A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

 

Méhészeti ügyek | Ügyintéző: Kondás Mariann

A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdéséről számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi és a nyilvántartást folyamatosan vezeti.

Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tárolási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40×30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.

A bejelentés személyesen, vagy postai úton is benyújtható a Polgármesteri Hivatalba. Az eljárás illetékmentes.

Az eljárás során alkalmazott jogszabályok:

 • A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egységes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003.(VI.27.) FVM rendelet

A szükséges nyomtatványok elérhetőek az ügyfélszolgálatunkon, illetve az alábbi linkeken letölthetők.

Bejelentés méhészkedésről
Bejelentő lap méhek vándoroltatásához
Kijelentő lap méhek vándoroltatásához

 

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatási tevékenység feltételei és bejelentése | Ügyintéző: Csoma Istvánné

A 2003. november 6-án hatályba lépett nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet szerint a nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében közösségi elhelyezést biztosító, legalább 6 férőhellyel rendelkező létesítmények (a továbbiakban: szálláshelyek) üzemeltetőit (szolgáltatóit) a szálláshely fekvése szerint illetékes jegyző nyilvántartásba veszi.

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely:

 • az erre a célra épített vagy átalakított és az ekként minősített, illetve ekként nyilvántartásba vett üdültetési és ifjúsági turisztikai célú, továbbá hegyi menedék céljára szolgáló szálláshely, valamint
 • az ekként minősített, illetve ekként nyilvántartásba vett,
  • sportlétesítményben üzemelő, szálláshely céljára szolgáló önálló rendeltetési részegység,
  • szálláshely-szolgáltatásának időszakában kiegészítő / melléktevékenység formájában üzemeltetett hivatali, közfeladatot ellátó intézmény által biztosított és az egyházi jogi személy által nem az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény szerinti gazdasági-vállalkozási tevékenység keretében üzemeltetett egyházi intézményi szállás.

Bővebb információ és nyomtatvány letöltése

 

Ügytípusok, feladatkörök

Ügytípus Ügyintéző
Adó- és értékbizonyítvány készítése Szilágyi Ágnes
Adóvégrehajtással kapcsolatos ügyek Szilágyi Ágnes
Adóigazolás Szilágyi Ágnes
Anyakönyvvezetés (születés, házasságkötés, elhalálozás, anyakönyvi ügyek) Kondás Mariann
Befogott ebek utáni érdeklődés Demeter Zoltán
Belterületbe vonás Csoma Istvánné
Birtokvédelmi ügyek dr. Rónai István
Építményadó Szilágyi Ágnes
Építési, bontási, használatbavételi ügyek Csoma Istvánné
Építésügyi nyilvántartások vezetése Csoma Istvánné
Felvilágosítás házassági ügyekben, közreműködés házasságkötésnél Kondás Mariann
Gazos, gyomos, elhanyagolt ingatlanok bejelentése Birta Beáta
Gépjárműadó ügyintézés Nagyné Kovács Krisztina
Hagyatéki ügyek Kondás Mariann
Házszámozással kapcsolatos ügyek Csoma Istvánné
Iparűzési adó ügyintézés Szilágyi Ágnes
Iskolai étkeztetés Nagyné Kovács Krisztina
Képviselő-testület üléseinek anyagába betekintés Kondás Mariann
Kereskedelem, működési engedélyek Csoma Istvánné
Kérelmek, beadványok átvétele Csoma Istvánné
Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások Csoma Istvánné
Köztemetés Kondás Mariann
Közterület, rendje tisztasága Birta Beáta
Közterületen folytatott - engedélyhez kötött - tevékenységek ellenőrzése Birta Beáta
Közterületen lévő hibák bejelentése Birta Beáta
Közterület-használati ügyek Csoma Istvánné
Kóbor kutyák bejelentése Birta Beáta
Mezőgazdasági ügyek (méhészet, fakivágás, vadkár) Kondás Mariann
Névváltozás Kondás Mariann
Önkormányzati ingatlanok bérbeadása Birta Beáta
Pénzbeli és természetbeli támogatások (lakhatási, gyógyszer és ápolási támogatás) Csoma Istvánné
Rendkívüli települési támogatások Csoma Istvánné
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Kondás Mariann
Talajterhelési díj ügyintézés Szilágyi Ágnes
Talált tárgyak leadása Csoma Istvánné
Tankötelezettséggel kapcsolatos ügyek Csoma Istvánné
Telekalakítási ügyek Csoma Istvánné
Telepengedély Csoma Istvánné
Településüzemeltetéssel kapcsolatos bejelentés Birta Beáta
Temetői ügyintézés Pénzügyi csoport