A 2003. november 6-án hatályba lépett nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet szerint a nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében közösségi elhelyezést biztosító, legalább 6 férőhellyel rendelkező létesítmények (a továbbiakban: szálláshelyek) üzemeltetőit (szolgáltatóit) a szálláshely fekvése szerint illetékes jegyző nyilvántartásba veszi.

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely:

 • az erre a célra épített vagy átalakított és az ekként minősített, illetve ekként nyilvántartásba vett üdültetési és ifjúsági turisztikai célú, továbbá hegyi menedék céljára szolgáló szálláshely, valamint
 • az ekként minősített, illetve ekként nyilvántartásba vett,
  • sportlétesítményben üzemelő, szálláshely céljára szolgáló önálló rendeltetési részegység,
  • szálláshely-szolgáltatásának időszakában kiegészítő/melléktevékenység formájában üzemeltetett hivatali, közfeladatot ellátó intézmény által biztosított és az egyházi jogi személy által nem az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény szerinti gazdasági-vállalkozási tevékenység keretében üzemeltetett egyházi intézményi szállás.

A rendelet 1. számú melléklet szerinti nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek minősülő létesítmények:

 1. Üdülő (Altípusa: Üdülő, Gyermeküdülő, Villa)
 2. Gyermek- és ifjúsági tábor (Altípusa: Gyermek- és ifjúsági tábor, Telepített sátortábor)
 3. Nomád táborhely
 4. Hegyi menedékház (Altípusa: Turistaház, Kulcsosház, Matracszállás)
 5. Bivakszállás (Altípusa: Bivakszállás, Téliesített bivakszállás)
 6. Pihenőház (Altípusa: Munkásszállás, vendégszállás)
 7. Diákotthon, kollégium

A szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának napjától nyújthat. Ha a nyilvántartásba vételi kérelmet jogerősen elutasítják, a szolgáltatást meg kell szüntetni.

A jegyző a szolgáltatót a hatósági nyilvántartásba felveszi, ha a kérelem megfelel a rendelet 14/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak, és a jegyző az ellenőrzése során nem tárt fel olyan hiányosságokat, amelyek miatt a nyilvántartásból való törlésnek lenne helye, feltéve, hogy az ellenőrzést a nyilvántartásba vételt megelőzően lefolytatta.

A jegyző a szolgáltató nyilvántartásba vételéről, vagy a nyilvántartásba vétel megtagadásáról két hónapon belül dönt. A hatósági nyilvántartásban szereplő adatairól a szolgáltató tevékenységre való jogosultság igazolására a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg a szolgáltató részére hatósági igazolványt állít ki.

Üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház, kulcsosház, valamint pihenőház esetén a jegyző a nyilvántartásba vételről értesíti az Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv kistérségi intézetét, a tűzoltó-parancsnokságot, az építésügyi hatóságot, valamint külterületen vagy természetvédelmi oltalom alatt álló belterületen lévő szálláshely esetén az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget a vonatkozó előírások teljesítésének ellenőrzése céljából. Az ellenőrzést a hatóság az értesítés kézhezvételét követő két hónapon belül folytatja le. A hatóság az ellenőrzés eredményéről és a megtett intézkedésekről értesíti a jegyzőt. A szolgáltató köteles az ellenőrzésre feljogosított más szervek, így különösen a fogyasztóvédelem, az adóhatóság, az idegenrendészeti hatóság, az állat-egészségügyi hatóság részére a szálláshelyre való belépést és az ellenőrzés lefolytatását biztosítani.

A szolgáltató a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változást nyolc napon belül köteles bejelenti a jegyzőnek. A szolgáltató a tevékenység megszűnését köteles bejelenteni a jegyző felé, aki a szolgáltatót ez esetben törli a nyilvántartásból.

A rendelet 18. § (1) bekezdése szerint a vendég szolgáltatással kapcsolatos írásbeli észrevételeinek, panaszának közlésére a szolgáltató – az alkalmi szálláshely és a nomád táborhely kivételével – köteles vásárlók könyvét rendszeresíteni. A vásárlók könyvét a használatbavétel előtt a jegyző hitelesíti, melyben fel kell tüntetni a megnyitás időpontját.

Az eljárás díját, 3.000,- Ft-os illetéket a nyilvántartásba vétel iránti kérelmen kell leróni. A rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a szálláshelyek besorolási és minősítési követelményeit.

Szükséges mellékletek

A nyilvántartásba vétel iránti kérelemben fel kell tüntetni, illetve a kérelemhez csatolni kell:

 • szolgáltató nevét, címét, statisztikai számjelét,
 • a szálláshely megnevezését, címét, típusát (altípusát),
 • a szálláshely minősítését,
 • azt az okiratot, amely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult,
 • a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okiratot,
 • az igénybe vehető szobák és férőhelyek (hálóhelyisége és fekvőhelyek) számát, diákotthon, kollégium esetén kizárólag azokat a férőhelyeket kell feltüntetni, amelyeken a szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást kíván nyújtani,
 • a szálláshely állandó jelleggel, idény jelleggel vagy eseti jelleggel való nyitva tartásának, a szálláshely állandó felügyelettel vagy anélkül történő üzemeltetésének, továbbá a szálláshely-szolgáltatás kiegészítő, illetve melléktevékenységként való nyújtásának tényét,
 • a szolgáltatás megkezdésének időpontját

A kérelem és bejelentés nyomtatványok átvehetők a Polgármesteri Hivatalban a 3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 5. szám alatt, illetve letölthető ide kattintva.

Ügyintéző Batári Benjamin
Elérhetőségek Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal
3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 5.
1. em 11. iroda
Telefon: +36 (46) 303 449
E-mail: batari@szirmabesenyo.hu