2.1 TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
adat megnevezéseadat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapvető jogszabályok

Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatkezelési szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelvenNem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírásaÖnként vállalt feladatok
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
adat megnevezéseadat
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

Hatósági ügyek

Adóügyek

Igazgatási ügyek

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területeAz 1. pont tartalmazza
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolásaAz 1. pont tartalmazza
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összegeAz 1. pont tartalmazza
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatásAz 1. pont tartalmazza
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 5.

 

Hétfő: 13:00 – 16:00

Szerda: 07:30 – 16:00

Péntek: 07:30 – 12:00

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidőAz 1. pont tartalmazza
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listájaAz 1. pont tartalmazza
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalásnem releváns
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről1. pont tartalmazza
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
adat megnevezéseadat
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezéseKözszolgáltatások listája ez még nincs
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírásaAz 1. pont tartalmazza
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatásAz 1. pont tartalmazza
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértékeAz 1. pont tartalmazza
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
adat megnevezéseadat
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzékeAdatbázisok, nyilvántartások még nincs kész
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtáiAz 1. pontban meghatározott jogszabályok tartalmazzák
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módjaAz 1. pontban meghatározott jogszabályok tartalmazzák
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségeiKözadat szabályzat
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
adat megnevezéseadat
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címeiNem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírásaNem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módjaNem releváns
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség tényeNem releváns
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
adat megnevezéseadat
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendjeSzervezeti és Működési Szabályzat
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)Alábbi linken elérhető
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályaiSzervezeti és Működési Szabályzat
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 5. Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

Meghívók

Jegyzőkönyvek

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága2017. év rendes ülések időpontjai mellékeltem
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendjeSzervezeti és Működési Szabályzat
8. A testületi szerv üléseinek napirendjeTestületi ülések napirendjei
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Határozatok

Rendeletek

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
adat megnevezéseadat
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolásaAlábbi linken elérhető határozatok
Alábbi linken elérhető rendeletek
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)Alábbi linken elérhető határozatok
Alábbi linken elérhető rendeletek
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozzaJegyzőkönyvek
4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumokAlábbi linken elérhető mellékeltem
5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapotaAlábbi linken található ?
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólAlábbi linken elérhető meghívók
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairólAlábbi linken elérhető ?
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
adat megnevezéseadat
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásukAlábbi linken elérhető egyenlőre civil pályázat de még nincs kész
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
adat megnevezéseadat
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekAlábbi linken elérhető ?
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
adat megnevezéseadat
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjeKözadat szabályzat
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neveSzirmabesenyői Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 5.
tel.: +36 (46) 527-205
fax: +36 (46) 527-246
e-mail: ronai.istvan@szirmabesenyo.hu
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy nevedr. Rónai István aljegyző
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adataiAlábbi linken elérhető ?
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekNem releváns
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő félNem releváns
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
adat megnevezéseadat
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi listaAlábbi linken elérhető Egyesületi támogatás még nincs
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi listaNem releváns
XII. Közzétételi egység: Közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közadatok újrahasznosítása
adat megnevezéseadat
1. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája / azok rendelkezésre álló formátumaNem releváns
2. A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változataNem releváns
3. A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzékeNem releváns
4. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatásNem releváns
5. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodásokNem releváns