2.1 TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapvető jogszabályok

Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatkezelési szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven Nem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Önként vállalt feladatok

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
adat megnevezése adat
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

Hatósági ügyek

Adóügyek

Igazgatási ügyek

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe Az 1. pont tartalmazza
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Az 1. pont tartalmazza
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Az 1. pont tartalmazza
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Az 1. pont tartalmazza
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő 3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 5.

 

Hétfő: 13:00 – 16:00

Szerda: 07:30 – 16:00

Péntek: 07:30 – 12:00

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő Az 1. pont tartalmazza
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája Az 1. pont tartalmazza
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás nem releváns
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről 1. pont tartalmazza
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Közszolgáltatások listája ez még nincs
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Az 1. pont tartalmazza
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Az 1. pont tartalmazza
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Az 1. pont tartalmazza
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Adatbázisok, nyilvántartások még nincs kész
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái Az 1. pontban meghatározott jogszabályok tartalmazzák
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja Az 1. pontban meghatározott jogszabályok tartalmazzák
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Közadat szabályzat

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása Nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja Nem releváns
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye Nem releváns
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
adat megnevezése adat
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

Szervezeti és Működési Szabályzat

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) Alábbi linken elérhető
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

Szervezeti és Működési Szabályzat

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) 3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 5. Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

Meghívók

Jegyzőkönyvek

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága 2017. év rendes ülések időpontjai mellékeltem
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

Szervezeti és Működési Szabályzat

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

Testületi ülések napirendjei

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Határozatok

Rendeletek

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
adat megnevezése adat
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Alábbi linken elérhető határozatok
Alábbi linken elérhető rendeletek
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) Alábbi linken elérhető határozatok
Alábbi linken elérhető rendeletek
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

Jegyzőkönyvek

4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok Alábbi linken elérhető mellékeltem
5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota Alábbi linken található ?
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Alábbi linken elérhető meghívók
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól Alábbi linken elérhető ?
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Alábbi linken elérhető egyenlőre civil pályázat de még nincs kész
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Alábbi linken elérhető ?
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
adat megnevezése adat
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Közadat szabályzat

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 5.
tel.: +36 (46) 527-205
fax: +36 (46) 527-246
e-mail: ronai.istvan@szirmabesenyo.hu
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve dr. Rónai István aljegyző
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Alábbi linken elérhető ?
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Nem releváns
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Nem releváns
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista Alábbi linken elérhető Egyesületi támogatás még nincs
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista Nem releváns
XII. Közzétételi egység: Közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közadatok újrahasznosítása
adat megnevezése adat
1. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája / azok rendelkezésre álló formátuma Nem releváns
2. A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata Nem releváns
3. A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke Nem releváns
4. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás Nem releváns
5. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások Nem releváns