A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabály száma és megnevezése
Magyarország Alaptörvénye
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
252/2006. (XII.7.) Kormányrendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
190/2009. (IX.15.) Kormányrendelet a főépítészi tevékenységről
a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról