furt_kutak_2023

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Kúttulajdonosok!

A Magyar Közlöny 2023. évi 91. számában kihirdetésre került a „A vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása.


A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45/N. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A 2024. január 1. előtt létesített, ötven méter talpmélységet meg nem haladó és az első vízzáró réteget el nem érő mezőgazdasági célú kút fennmaradásához nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés. 

(2) Mentesül a 29.  § (4) bekezdése szerinti vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az (1) bekezdés szerinti mezőgazdasági célú kút üzemeltetője. 

(3) A mezőgazdasági célú kút üzemeltetője felelős azért, hogy a felszín alatti vizet – az e törvényben foglaltak figyelembevételével – csak olyan mértékben vegye igénybe, hogy a vízkivétel és a vízutánpótlás mennyiségi egyensúlya minőségi károsodás nélkül megmaradjon, és teljesüljenek a vizek jó állapotára vonatkozó célkitűzések elérését biztosító követelmények. A vízügyi hatóság e kötelezettség betartását a felszín alatti vizek vagyonkezelőjének bevonásával ellenőrizheti. Ha a mezőgazdasági célú kút üzemeltetőjének vízhasználata veszélyezteti más engedélyezett vízhasználatok biztosítását vagy károsítja a felszín alatti vízkészleteket, a veszélyeztetés, károsítás megszüntetése érdekében a vízügyi hatóság hivatalból, vagy a felszín alatti vizek vagyonkezelőjének kezdeményezésére a mezőgazdasági célú kút üzemeltetőjét megelőző és kárelhárító intézkedésekre kötelezi.


Emellett elkészült a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításával járó, a lakossági és mezőgazdasági kutak engedélyezéséhez előírt vízkészletvédelmi országtérkép, amely elérhető az alábbi linkre kattintva:  http://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/

A kutak létesítésével és a vízkészletvédelmi országos térkép előállításával kapcsolatos szabályozás részleteit a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény  és a 319/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet tartalmazza.

A vízkészletvédelmi országtérkép alapján eldöntheti egy kúttulajdonos, hogy a kútamnesztia után szükséges-e bejelentenie, illetve engedélyeztetnie a kútját.

A háztartási talajvízkutak jövőbeni engedélyezésében is központi szerepet fog betölteni a térkép. Ezen lehet megnézni, hogy egy jogkövető háztartási (vagy mezőgazdasági) kúttulajdonosnak van-e bejelentési, engedélyeztetési kötelezettsége.

A vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területeken a háztartási vízigényt kielégítő, ötven méter mélységet meg nem haladó és az első vízzáró réteget el nem érő kút (háztartási kút) létesítését, üzemeltetését és megszüntetését előzetesen be kell jelenteni a vízilétesítmény helye szerint hatáskörrel rendelkező vízügyi hatóság részére.

Nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés a vízkészletvédelmi szempontból kockázatmentesként meghatározott területeken (amilyen Szirmabesenyő egész területe is) a háztartási kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez.

Rá lehet keresni bármilyen címre, és a térkép jelzi, hogy az adott ingatlan vízvédelmi szempontból milyen területen fekszik. A rózsaszínnel jelölt részek a vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területek, de ez sem feltétlenül jelenti azt, hogy engedélyköteles az ott létesített kút.

Akár rózsaszínnel, akár fehérrel jelzi a meglévő háztartási talajvízkút (illetve mezőgazdasági öntözési vagy állattartási célú talajvízkút) helyét a térkép (ezek a kockázatmentes területek), az ottani kúttal nincs teendő, az a jövőben is fönnmaradhat, ha sekély mélységű, azaz talajvízkút. Hogy az adott kút mélysége szerint valóban talajvízkútnak minősül-e, azt szintén lehet ellenőrizni a térképen. Ha a kutunk kisebb mélységű, mint az adott ponton jelölt színhez tartozó mélységtartomány, akkor az talajvízkútnak minősül. Ellenkező esetben viszont, vagyis, ha rétegvízkutunk van, annak utólagos hatósági engedélyezésére továbbra is szükség van.

Az újonnan létesítendő kutaknál a színezés szintén számít. A rózsaszínnel jelölt területeken a háztartási célú talajvízkutak létesítése 2024. január 1-jétől bejelentésköteles és hatósági jóváhagyási eljárás alá tartozik, míg a fehér területeken ilyen talajvízkutak a jövőben szabadon, engedély nélkül lesznek létesíthetők.

A mezőgazdasági célú talajvízkutak a rózsaszínű területfoltokon a Nemzeti Földügyi Központ által kiadott vízjogi engedély alapján lesznek 2024. január 1-jétől építhetők, szemben a fehér területekkel, ahol ugyanezek a kutak csupán az egyszerűbb, bejelentés és hatósági jóváhagyási eljárás rendje alá tartoznak majd.

Ha rétegvízkutat vagy karsztkutat kívánunk a jövőben létesíteni (bármilyen céllal), azok engedélyezési eljárási rendje semmiben nem változik, minden esetben előzetes vízjogi engedélyezési kötelezettséggel jár.

Ez a mostani jogszabálymódosítás alapvetően a talajvízkutak létesítési és utólagos fennmaradási engedélyezésére, illetve azok egy részének jövőbeni szükségtelenségére terjed ki, illetve a 2024. január 1. előtt engedély nélkül létesített kutak fennmaradásának vízgazdálkodási bírságmentességét fogalmazza meg. A bírságmentesség a háztartási célú talajvízkutakra és az öntözési, illetve állattartási célú mezőgazdasági talajvízkutakra nézve nincs feltételhez kötve, az egyéb kutakra vonatkozóan azonban az engedélyezési eljárást 2023. 12. 31-ig kezdeményezni kell.

Nem kell fennmaradási engedélyt kérni amennyiben a kút teljesíti az alábbi feltételeket:
(függetlenül attól, hogy érint kockázatos területet vagy sem)

  • háztartási vagy öntözés, állattartás (mezőgazdasági) célú,

  • nem érint karszt- vagy rétegvizet (azaz talajvizes)

  •  2024.01.01. előtt létesült

– ezen kívül, bármilyen más egyéb célból használt kutakra továbbra is kell fennmaradási engedélyt kérni.


 Létesítési engedélyezés:
 

  • háztartási és öntözés, állattartás céljából létesítendő talajvizes kutakra nem kell létesítési engedélyt kérni, sem bejelenteni, amennyiben az kockázatmentes területre esik. Kockázatos területen bejelentésköteles a kút létesítése.

  • minden más esetben engedélyköteles a kút létesítése

A törvény szerint aki jövő évtől kezdve új kutat tervez fúrni, háztartási cél esetén a fehérrel jelzett területeken ezt engedély és bejelentés nélkül megteheti, a rózsaszín területeken pedig hatósági jóváhagyást kell kérni. A mezőgazdasági célú talajvízkutakat 2024. január elsejétől a rózsaszín területeken a Nemzeti Földügyi Központ által kiadott vízjogi engedély alapján lehet létesíteni, a nem védett területeken az egyszerűbb, bejelentés és hatósági jóváhagyási eljárás elegendő. Az új törvény a fúrt kút esetében háztartási vízigényt is meghatároz, vagyis évente 500 köbméter vizet lehet vételezni, ugyanis a számítások szerint ez elegendő ugyanis a személyes ivóvízellátásra és a háztartási vízszükségletekre. Az amnesztiát kapott, be nem jelentett mezőgazdasági célú kutakat ingyenesen, szankciómentesen kell december 31-ig regisztrálni a Nemzeti Földügyi Központnál.

A kormány döntése értelmében tehát nem kell a meglévő háztartási, kerti kutak, illetve a mezőgazdasági területek öntözését szolgáló kutak tulajdonosainak lefolytatni az engedélyeztetési eljárást és nincs bejelentési kötelezettségük sem. Az érintettek akkor részesülnek amnesztiában, ha a kút mélysége nem haladja meg az 50 métert, nem éri el továbbá az első vízzáró réteget, valamint, ha a kutak vízkészlet-védelmi szempontból nem védendő területen találhatók.

Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal