Települési támogatás: rendkívüli támogatás

Ügyleírás: Egyszeri támogatás nyújtása a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került szociálisan rászorult személyek, családok részére – így különösen: gyermek születése, 5 napot elérő kórházi ápolás, gyermekkel való kapcsolattartás, gyermek visszakerülése a családba, iskolakezdési támogatás, 10.000.- Ft feletti egyösszegű gyógyszerfelhasználás, elemi kár esetén.

Ügyintézés határideje és díja: 21 nap, költség és illetékmentes.

Az alkalmazott jogszabályok:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;
 • a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet

Szükséges okiratok:

 • a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolás;
 • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást, gyermektartásdíjra, ösztöndíjra vonatkozó igazolást.

Csatolandó: a kérelmező és családja vagyonnyilatkozata, a kérelem indoklásának igazolása (születési anyakönyvi kivonat másolat, kórházi igazolás stb.).

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:

 • GYED, 16 év feletti gyermek esetén iskolalátogatási igazolást;
 • Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott a megelőző évben folyósított nyugellátás, árvaellátás, rehabilitációs ellátás illetve aktuális év havi folyósított összegéről szóló igazolás, a kérelem benyújtását megelőző hónapi folyósítás szelvényét, illetve folyószámla kivonatát,
 • álláskeresési ellátás határozatát;
 • válásról, gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzés másolatát;
 • fogyatékosságot igazoló okiratot, mozgáskorlátozottság esetén fenntartott gépjármű esetén a mozgáskorlátozottságot igazoló okiratot.

Elismert többletkiadások:

 1. gyermek születése;
 2. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban álló személy tanévkezdési kiadása;
 3. átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek családjával való magas kapcsolattartás elősegítése;
 4. gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások;
 5. legalább 5 napot elérő vagy meghaladó kórházi kezelés esetén felmerülő költségek;
 6. eseti magas gyógyszerköltség;
 7. elemi kár esetén felmerülő költségek, amennyiben a kérelmező és családja által lakott ingatlan a káresemény következtében átmenetileg lakhatatlanná válik és kérelmező, illetve családtagja tulajdonában vagy használatában nincs más lakóingatlan;
 8. temetési költségek.

Jogosultság feltételei:

Települési támogatásban részesíthető az a személy, aki önmaga illetve családja átmeneti létfenntartásáról alkalmanként jelentkező többletkiadás miatt más módon nem tud gondoskodni.

Elismert többletkiadások a-f) pontja esetén: családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és családja nem rendelkezik vagyonnal.

Elismert többletkiadások g-h) pontja esetén: családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.

A hatályos jogi szabályozás alapján vagyonnak minősül az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege a nyugdíjminimum 30-szorosát (855.000.- Ft), vagy az együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum 80-szorosát (2.280.000.- Ft) meghaladja.

Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

A támogatás időtartama: egyszeri.

A támogatás összege:

 • a-f) pont: maximum: 6.000,- Ft
 • g) maximum: 100.000,- Ft
 • h) 2017. évben 18.000,- Ft

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók:

Kérelem nyomtatvány elérhető az ügyfélszolgálatunkon és letölthető innen.

Az ügyintézésre ezekre is szüksége lehet:

Az ügyintézés megkönnyítése érdekében hozza magával személyi igazolványát, lakcímnyilvántartó kártyáját és TAJ kártyáját.