Települési támogatás: szociális étkezés támogatás

Ügyleírás: étkezési támogatás nyújtása

  1. az életkora miatt rászoruló személy (a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte)
  2. egészségi állapota miatt rászoruló az a személy, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – tartósan vagy átmenetileg nem tud gondoskodni;
  3. fogyatékossága miatt rászoruló az a személy, aki fogyatékossági támogatásban részesül;
  4. pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászoruló az a személy, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és önmaga ellátására legalább részben képe;
  5. hajléktalansága miatt rászoruló az a személy, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a település, vagy hajléktalan szállás.

Ügyintézés határideje és díja: sommás eljárásban 8 nap (ha minden igazolás a teljes mértékben kitöltött kérelem nyomtatvány mellékleteként a kérelem beadásakor, az eljárás megindításával egyidejűleg a hivatal rendelkezésére áll), teljes eljárásban 60 nap költség és illetékmentes.

Az alkalmazott jogszabályok:

  • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;
  • a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet.

Ügyintézés kezdeményezése:

  • a Szirmabesenyői Segítő Szolgálat a Konyha (3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 19.) ügyintézőjénél kell az étkezési igényt jelezni, aki javaslatát továbbítja az önkormányzat felé.

Csatolandó: a szociális rászorultság igazolása (fogyatékossági támogatás megállapítás stb).

Jogosultság feltételei, a támogatás mértéke:

Az intézményvezető azonnali hatállyal megtagadhatja, ismételt esetben a szociális étkeztetést megszünteti, ha az ellátott az étkezésre vonatkozó szabályokat megsérti, a közegészségügyi-járványügyi szabályokat nem tartja be.

Különös méltánylást érdemlő esetben a polgármester dönthet maximum 6 hónapi időtartamra az ellátás térítésmentes biztosításáról. Az igény elbírálásához szükséges az intézmény által felvett környezettanulmány és szakmai javaslat.