2020. július 06. hétfő
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

Tájékoztató a telepengedélyezésről és a bejelentéshez kötött ipari tevékenységről

Tisztelt Vállalkozóink!
Leendő Vállalkozók!

Az alábbiakban a telepengedélyezésről és a bejelentéshez kötött ipari tevékenységekről szóló ismeretterjesztő tájékoztatót és az eljárásokhoz szükséges formanyomtatványokat találja meg.

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2013. február 28. napján lépett hatályba.

 

A Rendelet az engedély-köteles tevékenységeket két kategóriába sorolja:

  1. bejelentés-köteles tevékenységek
  2. telepengedély-köteles tevékenységek

Bejelentés-köteles tevékenységek

A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható, ha

  • a Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott ipari tevékenység;
  • a Rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott ipari tevékenység, ha
    • a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint
    • nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi jogerős és végrehajtható használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

A bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetén az ipari tevékenység folytatója a tevékenység megkezdését megelőzően a Rendelet 3. számú mellékletében meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles Szirmabesenyő jegyzőjénél írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.  A bejelentés illetéke 3.000,- Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni.

A jegyző köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetőleg annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

Ha a tevékenység a feltüntetett telepen végezhető, akkor azt a jegyző nyilvántartásba veszi. A nyilvántartási számmal ellátott bejelentést megküldi a bejelentőnek és az érintett hatóságoknak ellenőrzés céljából.

Amennyiben ezt követően megállapításra kerül, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, a jegyző az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.

Telepengedély-köteles tevékenységek

A Rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt tevékenységek esetében a tevékenység kizárólag jogerős telepengedély alapján folytatható.

A Rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a jegyző a telepengedély iránti kérelem beérkezését követően köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetőleg annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A jegyző a telepengedélyt akkor adja ki, ha a szakhatósági hozzájárulások és az 6. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megállapítja, hogy a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Abban az esetben, ha az ipari tevékenység folytatója tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy telepe a hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg, és a felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket, a jegyző az ipari tevékenység végzését felfüggesztheti, korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja.

Amennyiben a tevékenység folytatója telepengedély-köteles tevékenységet végez engedély nélkül a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja és a telepet bezáratja.

A telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezéséről szóló kérelmet a Rendelet 4. számú mellékletében meghatározott adattartalmú formanyomtatványon a jegyzőhöz kell benyújtani. A kérelem illetéke 5000,- Ft., melyet a Polgármesteri Hivatal házipénztárában kell befizetni.

A telep módosításával kapcsolatos eljárások

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást – az ipari tevékenység változását ide nem értve – haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.  A módosítás illetéke bejelentés-köteles tevékenység esetén 3.000,- Ft (illetékbélyeg formájában), telepengedély esetén pedig 5.000,- Ft, melyet számla ellenében a Polgármesteri Hivatal házipénztárába kell befizetni.

A nyomtatványok átvehetők a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthetők az alábbi linkeken:

A bejelentésről és a telepengedélyről a jegyző nyilvántartást vezet. A nyilvántartás megtekinthető a www.szirmabesenyo.hu – Polgármesteri Hivatal – Tájékoztatók menüpont alatt.

 

Ügyintéző: Batári Benjamin
Elérhetőségek: Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal
3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 5.
1. em 11. iroda
Telefon: +36 (46) 303 449
E-mail: batari@szirmabesenyo.hu

 

Webgalamb