2021. május 11. kedd
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

Tájékoztatás – óvoda-, iskolakötelezettség külföldön történő teljesítésével kapcsolatosan

Tisztelt Szülők!

Jogszabályi rendelkezések alapján 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal kötelezettsége az óvodaköteles, tanköteles gyermekek nyilvántartása.

Óvodaköteles gyermek esetében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül (2020. május 15-ig) írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Tanköteles gyermek esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 91. § (1) bekezdése alapján magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Magyarországon élő magyar állampolgár a tankötelezettségét, egyéni munkarend alapján, Magyarországon működő nevelési-oktatási intézményben teljesítheti. E szakasz (2)-(3) bekezdése értelmében a tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának és a hivatalnak.

A bejelentést az Oktatási Hivatalhoz lehet benyújtani az alábbiak szerint:

A bejelentő űrlapot az Oktatási Hivatal online felületén kell kitölteni. Az űrlap online felületen való kitöltése még nem minősül a kérelem benyújtásának, a kinyomtatott kérelmet aláírva az alábbi postacímre kell megküldeni.

Oktatási Hivatal
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Budapest, Pf. 19.
1363

A bejelentés során meg kell adni
– a gyermek adatait,
– a kérelmet benyújtó szülő/törvényes képviselő adatait,
– amennyiben a gyermeknek jogviszonya van már valamely hazai köznevelési intézményben, az óvoda/iskola adatait,
– a külföldi tartózkodás kezdő időpontját, várható végdátumát.

Amennyiben a gyermek már hazai iskolába beiratkozott, tanulmányainak külföldön történő folytatását a köznevelési intézmény felé is be kell jelenteni.

Az űrlap hiánytalan kitöltése után az adatlap pdf formátumban elmenthető és kinyomtatható.
A kinyomtatott kérelmet aláírás után postai úton kell megküldeni az Oktatási Hivatal részére.
A bejelentéshez semmilyen dokumentumot, további nyilatkozatot nem kell csatolni.

Tájékoztatom a kedves szülőket, hogy fenti jogszabályhelyeken alapuló bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.

Tájékoztatásért elektronikus úton az alábbi e-mail címen fordulhatnak: adatszolgaltatas@oh.gov.hu
Az Oktatási Hivatal telefonos ügyfélszolgálatát az alábbi telefonszámon érhetik el: (36-1) 374-2100

Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal

Webgalamb