A 2009. október 25-án hatályba lépő szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) kereskedelmi hatóságként az illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. Szálláshely-szolgáltatás csak a jegyző szálláshely-üzemeltetési igazolásával rendelkező szálláshelyen folytatható.

 

A rendelet nem tesz különbséget a magánszállásadói (falusi és fizető-vendéglátó szállásadás) és a kereskedelmi jellegű szállásadói tevékenység között, mivel a magánszemélyek által nyújtott szálláshely-szolgáltatás is üzletszerű tevékenységnek minősül.

Nem tartozik a rendelet hatálya alá a nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet keretében.

 

Szálláshely: a szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület.

 

Szálláshely-szolgáltatás: az üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása.

 

Szálláshely-típusok:

 

Szálloda: a szálláshelyen a szálláshely szolgáltatás mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, a hasznosított szobák száma legalább 11, az ágyak száma legalább 21.

 

Panzió: a hasznosított szobák száma legalább 6, de legfeljebb 10, az ágyak száma legalább 11, de legfeljebb 20.

 

Kemping: szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönített területet, illetve üdülőházat és egyéb kiszolgáló létesítményeket (pl. tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, portaszolgálat stb.) biztosítanak, és amely legalább 9 lakóegységgel rendelkezik. Ha a kemping területén csak üdülőházakat üzemeltetnek, az üdülőház telep megjelölést kell használni.

 

Üdülőház: közművesített területen a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, függetlenül a szobák vagy ágyak számától.

 

Közösségi szálláshely: az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább 6, az ágyak száma legalább 11.

 

Egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, a többi szálláshelytípus alá nem tartozó, nem kizárólag szálláshelyszolgáltatás-rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb 8, az ágyak száma legfeljebb 16.

 

Szálláshely-üzemeltetési engedély arra a szálláshelyre adható, amely megfelel a Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt követelményeknek.

 

A szolgáltatás-bejelentési eljárásban – az egyéb szálláshelyek kivételével – a jegyző a bejelentésről értesíti az eljárásban érintett szakhatóságokat. Ha a szálláshely-szolgáltatás valamely hatóság hatáskörét a Korm. rendeletben meghatározott szempontok szerint érinti, a szálláshelyen hatósági ellenőrzést folytat le. A szálláshely-szolgáltató kérelmére a jegyző a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról is intézkedhet.

 

Az egyéb szálláshelyek engedélyeztetése során külön előzetes szakhatósági eljárásra nem kerül sor, ettől függetlenül utólagos hatósági ellenőrzés bármikor lehetséges.

 

A szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről a jegyző nyilvántartást vezet, és a vezetett nyilvántartás valamennyi adatát közzéteszi az interneten.

 

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-üzemeltetési engedély megadását követően az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, a szálláshely megszűnését pedig a megszűnést követ 8 napon belül köteles írásban bejelenteni a jegyzőnek.

 

Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a fogadott vendégek számáról, és a vendégek által a szálláshelyen elöltött éjszakák számáról. Az adatokat összesítve, valamint a magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni.

A kérelem és bejelentés nyomtatványok átvehetők a Polgármesteri Hivatalban a 3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 5. szám alatt, illetve letölthető az Önkormányzat honlapjáról a www.szirmabesenyo.hu – Polgármesteri Hivatal – Tájékoztatók – Letölthető dokumentumok menüpont alatt.

 

Ügyintéző: Batári Benjamin
Elérhetőségek: Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal
3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 5.
1. em 11. iroda
Telefon: 06 (46) 307-221
E-mail: batari@szirmabesenyo.hu