2020. január 29. szerda
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

Óvodai beiratkozás

KÖZLEMÉNY

 

a 2019/2020. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás rendjéről

 

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról az alábbi közleményben tájékoztatja az óvodába készülő gyermekek szüleit.

 

 1. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét a nevelési év folyamán bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától /szeptember 1./ legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Valamint, az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

E paragrafus alapján az óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2019. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét, valamint azt a kisgyermeket is, aki a felvételtől számított fél éven belül betölti a harmadik életévét és igénybe szeretnék venni az óvodai nevelést a 2019/2020. nevelési évben.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A felmentési kérelem az óvodai beiratkozásra meghatározott időpont előtt adhatja le kérelmét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, illetve másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.

 

Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes óvodában lehet. A beiratkozási igény a jelentkezéssel válik hivatalossá. Az óvodába történő jelentkezés nem jelenti egyben az óvodába történő automatikus felvételt is.

 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében  lakik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

Az óvodában a nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31. napjáig tart.

 

 1. Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata a fenntartásában működő óvodában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdése alapján meghozott 14/2019. (II.13.) Kt. határozatban foglaltak szerint a 2019/2020. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját az alábbi időpontokban határozza meg:

2019. április 29. hétfő 8.00 – 16.00

2019. április 30. kedd 8.00 – 16.00

2019. május 02. csütörtök 8.00 – 16.00

2019. május 03. péntek 8.00 – 12.00

 

 1. Az óvodai beíratásához az alábbi közokiratokat, dokumentumokat kell bemutatni:
 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát”
 • szakértői véleményeket (SNI, vagy magatartásproblémás gyermekeknél, minden olyan igazolást, orvosi véleményt, amely a gyermek fejlődésével, betegségével kapcsolatos);
 • nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányokat;

 

 1. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett (3 éves óvodakötelezett) gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben a gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
 2. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be szabálysértést követ el.
 3. Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatának fenntartásában működő óvoda gondoskodik a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről is. Az óvoda az alapító okirata szerint azokat a sajátos nevelési igényű gyermekeket (SNI) tudja fogadni, akik szakértői vélemény alapján integráltan, a többi gyermekkel együtt nevelhetők. A beíratáskor ezt a szakvéleményt be kell mutatni.
 4. Az óvoda kötelező felvételi körzete Szirmabesenyő Nagyközség közigazgatási területe; és a szabad férőhelyek terhére a környező települések: Miskolc, Sajóbábony, Sajóvámos, Sajósenye, Sajóecseg valamint Sajókeresztúr..

 

 1. Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja 2019. június 03. napja. A döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre postázza az óvoda.

Az óvoda vezetője:

 1. az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
 2. a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

 

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy felvétele elutasításra került.

 

 1. 9. Az óvoda döntése ellen – érdeksérelemre hivatkozással – a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül indíthat eljárást a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Jegyzőjénél. (Szirmabesenyő, Kossuth u. 5.)

Az óvodai beiratkozás helyszíne: Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde

                                                                  3711 Szirmabesenyő, Déryné u. 24.

 

 1. Az óvoda napi, heti és éves nyitvatartási ideje: egész évben minden héten naponta 6.00 – 18.00.

A Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde zárva tartási időpontja 2019. július 22-től augusztus 2-ig tartó időszakban lesz.

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

 

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata

 

Óvoda zárvatartás határozat

Webgalamb