Szervezete és Tisztségviselői
Elérhetőségek
Bizottságok
Képviselő-testületi ülések
Bizottsági ülések
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Rendeletek

 

Tisztségviselők

Polgármester

Huszti Gábor fénykép, önéletrajz

Alpolgármesterek

Dr. Gerges Gábor fénykép, önéletrajz

Béres László nem a képviselők közül választott alpolgármester, fénykép, önéletrajz

Képviselő-testület

A Képviselő-testület tagjainak száma 7 fő

Asztalos Erika képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke
  Bodnár Krisztián képviselő, a Területfejlesztési Bizottság és a Humánterületi Bizottság tagja
  Dr. Budai István képviselő, a Pénzügyi Bizottság és a Területfejlesztési Bizottság tagja
  Dr. Gerges Gábor alpolgármester
  Huszti Gábor polgármester
  Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke és a Pénzügyi Bizottság tagja
  Szakos István képviselő, a Területfejlesztési Bizottság elnöke és a Humánterületi Bizottság tagja

 

Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok elérhetőségei

Huszti Gábor polgármester

Tel.: +36 (46) 527 205 Mobil: +36 (30) 495 20 09

Fax: +36 (46) 527 246 E-mail: polgarmester@szirmabesenyo.hu

Dr. Gerges Gábor alpolgármester

Mobil: +36 (30) 294 24 96 E-mail: drgerges.gabor@szirmabesenyo.hu

Béres László alpolgármester

Mobil: +36 (30) 294 24 89 E-mail: beres.laszlo@szirmabesenyo.hu

Asztalos Erika képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Mobil: +36 (30) 294 25 03 E-mail: asztalos.erika@szirmabesenyo.hu

Bodnár Krisztián képviselő, a Területfejlesztési Bizottság és a Humánterületi Bizottság tagja

Mobil: +36 (30) 294 24 88 E-mail: bodnar.krisztian@szirmabesenyo.hu

Dr. Budai István képviselő, a Pénzügyi Bizottság és a Területfejlesztési Bizottság tagja

Mobil: +36 (20) 354 82 82 E-mail: medmaci@freemail.hu dr.budai.istvan@szirmabesenyo.hu

Juhászné Molnár Mária képviselő, a Humánterületi Bizottság elnöke és a Pénzügyi Bizottság tagja

Mobil: +36 (30) 294 25 02 E-mail: juhaszne.molnar.maria@szirmabesenyo.hu

Szakos István képviselő, a Területfejlesztési Bizottság elnöke és a Humánterületi Bizottság tagja

Mobil: +36 (30) 294 37 16 E-mail: szakos.istvan@szirmabesenyo.hu

Hadobás Istvánné a Pénzügyi Bizottság nem képviselők közül választott tagja

E-mail: hadobas.istvanne@szirmabesenyo.hu

Balogh Sándor a Területfejlesztési Bizottság nem képviselők közül választott tagja

E-mail: balogh.sandor@szirmabesenyo.hu

Takács Benjámin a Humánterületi Bizottság nem képviselők közül választott tagja

E-mail: takacs.benjamin@szirmabesenyo.hu

 

Bizottságok

A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságot, Humánterületi Bizottságot és Területfejlesztési Bizottságot (a továbbiakban: bizottság) hozott létre. A bizottság véleményezi a feladatkörébe tartozó előterjesztést, amelyre vonatkozóan

  1. módosító javaslatot tehet,
  2. nem kellő előkészítettségre hivatkozva javasolhatja a kiegészítést,
  3. javasolhatja, hogy az előterjesztést a Képviselő-testület vegye le a napirendjéről.

A bizottságnak a döntést indokolnia kell.

Pénzügyi Bizottság

Elnöke: Asztalos Erika
Tagjai: Dr. Budai István
Juhászné Molnár Mária
Külső tagja: Hadobás Istvánné

A Pénzügyi Bizottság 3 fő képviselő-testületi és 1 fő nem képviselő-testületi tagból áll.

A Pénzügyi Bizottság feladatai:

 1. Folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a pénzügyi feladatok és a gazdálkodás végrehajtását, a számviteli szabályok betartását és azt, hogy azok a Képviselő-testület rendeleteinek, határozatainak megfelelően történnek-e;
 2. Figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyon hasznosítását, gyarapítása érdekében tett intézkedéseket;
 3. Javaslatot tehet az önkormányzat saját bevételének növelésére, kiadásainak csökkentésére;
 4. Munkájáról rendszeresen beszámol a Képviselő-testületnek;
 5. Javaslatot tesz a számlavezető pénzintézet kiválasztására;
 6. Az éves költségvetés benyújtásával egyidejűleg javaslatot tesz az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjára;
 7. Javaslatot tesz a polgármester jutalmazására;
 8. Ellátja az összeférhetetlenséggel – méltatlansággal kapcsolatos feladatokat;
 9. Ellátja a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozat nyilvántartását, ellenőrzését.

Véleményezi:

 1. Az önkormányzat költségvetését, évközi módosítását, a nem tervezett jelentősebb gazdasági kérdéseket, a gazdálkodásról szóló beszámolókat;
 2. A képviselő-testület munkatervében meghatározott pénzügyi – gazdasági előterjesztéseket;
 3. Az önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztéseket;
 4. A helyi adók bevezetésére, megállapítására vonatkozó előterjesztéseket;
 5. Az önkormányzat pénzügyeire vonatkozó előterjesztéseket;
 6. A költségvetésben nem szereplő pénzügyi kihatású előterjesztéseket és a pályázati anyagokat;
 7. A gazdasági és pénzügyi ellenőrzések tapasztalatait, az ellenőrzési szempontokat;
 8. A polgármester illetményére, jutalmazására vonatkozó előterjesztéseket;
 9. Az önkormányzathoz benyújtott támogatási igényeket;
 10. A bizottságoktól érkező, pénzügyi kihatású javaslatokat.

 

Humánterületi Bizottság

Elnöke: Juhászné Molnár Mária
Tagjai: Bodnár Krisztián
Szakos István
Külső tagja: Takács Benjámin

A Humánterületi Bizottság 3 fő képviselő-testületi és 1 fő nem képviselő-testületi tagból áll.

A Humánterületi Bizottság feladatai:

 1. Figyelemmel kíséri a szociális gondoskodás különböző formáit, javaslatot tehet azok továbbfejlesztésére;
 2. Figyelemmel kíséri a település hátrányos helyzetben élő polgárainak a szociális helyzetét és az annak javítására irányuló feladatok ellátását, problémáik mérséklésére kezdeményezést tehet;
 3. Elemzi a település egészségügyi és szociális ellátottságát, javaslatot dolgozhat ki annak módosítására;
 4. Különös gondot fordít az egészséges életmód népszerűsítésére, az önkormányzat által e körben benyújtott pályázatok előkészítésére és véleményezésére;
 5. Ellenőrzi az önkormányzati segélyezési gyakorlatot;
 6. Közreműködik az egészségügyi felvilágosító munkában, a település tisztaságának megteremtésében és megóvásában, valamint a káros szenvedélyek elleni küzdelemben;
 7. Közreműködik a település egészségügyi intézményeinek fejlesztésével összefüggő tervek kidolgozásában, véleményezi azokat, végrehajtásukat ellenőrzi;
 8. Javaslatot tesz közterületek elnevezésére, emlékmű állítására, áthelyezésére, lebontására;
 9. Javaslatot tesz művészi alkotások közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen történő elhelyezésére.

Véleményezi:

 1. Az oktatási, kulturális és szociális feladatkörébe tartozó vezetői pályázatok kiírását és kinevezését;
 2. A feladatkörébe tartozó intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát, munkatervét, költségvetését, beszámolóját;
 3. A feladatkörébe tartozó intézmények létesítésével, működésével, megszűntetésével, átszervezésével kapcsolatos előterjesztéseket;
 4. A feladatkörét érintő testületi előterjesztéseket.

 

Területfejlesztési Bizottság

Elnöke: Szakos István
Tagjai: Bodnár Krisztián
Dr. Budai István
Külső tagja: Balogh Sándor

A Területfejlesztési Bizottság 3 fő képviselő-testületi és 1 fő nem képviselő-testületi tagból áll.

A Területfejlesztési Bizottság feladatai:

 1. Részt vesz az önkormányzat pályázatainak előkészítésében;
 2. Koordinálja és segíti az önkormányzat és a vállalkozók együttműködését;
 3. Figyelemmel kíséri a településüzemeltetést;
 4. Javaslatot tesz a településfejlesztési prioritásokra.

Véleményezi:

 1. A képviselő-testület munkatervében meghatározott előterjesztéseket, az adott ügyben kialakítja állásfoglalását;
 2. A vállalkozásokban való önkormányzati részvételt célzó testületi előterjesztéseket;
 3. A környezetvédelemmel kapcsolatos előterjesztéseket, pályázati kiírásokat, beruházásokat;
 4. Az önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztéseket;
 5. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintő előterjesztéseket;
 6. A bizottságoktól érkező, területfejlesztési kihatású javaslatokat;
 7. A feladatkörét érintő előterjesztéseket.