2021. május 11. kedd
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

KÖZLEMÉNY a 2020/2021. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás rendjéről

KÖZLEMÉNY

 

a 2020/2021. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás rendjéről

 

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról az alábbi közleményben tájékoztatja az óvodába készülő gyermekek szüleit.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét a nevelési év folyamán bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától /szeptember 1./ legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Valamint, az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

E paragrafus alapján az óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2020. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét (2017. szeptember 01. előtt született), valamint azt a kisgyermeket is, aki a felvételtől számított fél éven belül betölti a harmadik életévét és igénybe szeretnék venni az óvodai nevelést a 2020/2021. nevelési évben.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (felmentést engedélyező szerv vagyis a Miskolci Járási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető.

Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes óvodában lehet. A beiratkozási igény a jelentkezéssel válik hivatalossá. Az óvodába történő jelentkezés nem jelenti egyben az óvodába történő automatikus felvételt is.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen (EMMI rendelet 9. § (9) bekezdés)  az óvoda körzetében  lakik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

Az óvodában a nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31. napjáig tart.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata a fenntartásában működő óvodában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdése alapján meghozott 4/2020. (II.13.) Kt. határozatban foglaltak szerint a 2020/2021. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját az alábbi időpontokban határozza meg:

 2020. április 27. hétfő 8.00 – 16.00

2020. április 28. kedd 8.00 – 16.00

2020. április 29. szerda 8.00 – 18.00

2020. április 30. csütörtök 8.00 – 16.00

Az óvodai beíratásához az alábbi közokiratokat, dokumentumokat kell bemutatni:

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt

a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát”

szakértői véleményeket (SNI, vagy magatartásproblémás gyermekeknél, minden olyan igazolást, orvosi véleményt, amely a gyermek fejlődésével, betegségével kapcsolatos);

nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányokat;

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett (3 éves óvodakötelezett) gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az oktatási hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben a gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be szabálysértést követ el.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatának fenntartásában működő óvoda gondoskodik a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről is. Az óvoda az alapító okirata szerint azokat a sajátos nevelési igényű gyermekeket (SNI) tudja fogadni, akik szakértői vélemény alapján integráltan, a többi gyermekkel együtt nevelhetők. A beíratáskor ezt a szakvéleményt be kell mutatni.

Az óvoda kötelező felvételi körzete Szirmabesenyő Nagyközség közigazgatási területe; és a szabad férőhelyek terhére a környező települések: Miskolc, Sajóbábony, Sajóvámos, Sajósenye, Sajóecseg valamint Sajókeresztúr.

 

Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja 2020. május 30. napja. A döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre postázza az óvoda.

Az óvoda vezetője:

  1. az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban.
  2. a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

 

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy felvétele elutasításra került.

Az óvoda döntése ellen – érdeksérelemre hivatkozással – a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül indíthat eljárást az óvoda fenntartójánál, a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatának Jegyzőjénél. (Szirmabesenyő, Kossuth u. 5.)

Az óvodai beiratkozás helyszíne: Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde

3711 Szirmabesenyő, Déryné u. 24.

 

Az óvoda napi, heti és éves nyitvatartási ideje: egész évben minden héten naponta 6.00 – 17.30.

A Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde zárva tartási időpontja 2020. június 29-től július 10-ig tartó időszakban lesz.

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

 

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata

Webgalamb