2020. július 14. kedd
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

Kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei

Tisztelt Vállalkozónk!
Leendő Vállalkozók!

Az alábbiakban a kereskedelmi tevékenységek végzésének jogszabályi feltételeit foglaltuk össze Önöknek

Tájékoztató a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeit a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza.

 • Az a kereskedő, aki kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni (csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, mozgóbolt, üzleten kívüli és közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerint, minden egyéb kereskedelmi tevékenység – üzlet, bevásárlóközpont, vásáron vagy piacon, közterület, közvetlen értékesítés, – esetében pedig a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjénél).
 • A kereskedő bejelentésének a Korm. rendelet 1. melléklet A) pontjában meghatározott adatokat kell tartalmaznia. A bejelentésről a jegyző nyilvántartást vezet, amit az önkormányzat honlapján közzétesz. Az eljárás illetéke: 3.000,- Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni.
 • A kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély iránti kérelmet a Korm. rendelet 1. melléklet B) pontjában meghatározott adattartalommal az üzlet helye szerint illetékes jegyzőnél kell benyújtani. A jegyző a működési engedélyezési eljárás során beszerzi a kijelölt szakhatóságok állásfoglalásait, a kereskedő kérelmére a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. A működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi és a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 33. § (2) bekezdés 50. pontja alapján az eljárás illetékmentes. A szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díját külön jogszabály határozza meg.
 • Az Itv. 67. § (6) bekezdése szerint a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének tényét a kérelem mellékleteként igazolni kell

 

A kizárólag üzletben forgalmazható és egyben működési engedély köteles termékek: (Korm. rendelet 3. sz. melléklet)

 1. (hatályon kívül)
 2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények;
 3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
 4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
 5. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel;
 6. növényvédő szerek és hatóanyagaik;
 7. nem veszélyes hulladék;
 8. Az Országos Tűzvédelmi szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.
 • Amennyiben a kereskedő az üzletköteles termékek mellett az üzletben bejelentés alapján forgalmazható terméket is forgalmazni kíván, az e termékek forgalmazására vonatkozó bejelentését a működési engedély iránti kérelemben is megteheti.
 • A kérelemhez és a bejelentéshez csatolandó iratok:

[a Korm. rendelet 1. melléklet B) cím II. pontja]

1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);

2. haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;

3. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

 • Felhívjuk a kereskedők figyelmét, hogy kötelesek a nyilvántartási adataikban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását, az azt megelőző 8 napon belül bejelenteni a jegyzőnek. A kereskedő köteles továbbá az üzlet megszűnését, a megszűnést követő 8 napon belül – a működési engedély leadásával egyidejűleg – bejelenteni. (A nyitva tartási változás és az üzlet megszűnése illetékmentes, minden más esetben a változás bejelentésének illetéke 3.000,- Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni.)
 • A Kormányrendelet hatálybalépésekor, tehát 2009. október 1. napján már működő és hatályos működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében a kereskedőnek csak a nyilvántartási adatokban bekövetkezett változás esetén kell az e rendelet szerinti új működési engedély iránti kérelmet, vagy bejelentést benyújtania.

A kérelem és bejelentés nyomtatványok átvehetők a Polgármesteri Hivatalban a 3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 5. szám alatt, illetve letölthető az alábbi linkeken:

 

Ügyintéző: Batári Benjamin
Elérhetőségek: Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal
3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 5.
1. em 11. iroda
Telefon: +36 (46) 303 449
E-mail: batari@szirmabesenyo.hu
Webgalamb