Felvilágosítás

Szilágyi Ágnes főtanácsos
Telefon: +36 (46) 303 221
E-mail: ado@szirmabesenyo.hu

 

Belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, motorkerékpár adóztatása.

Az adóztatási feladatokat magánszemélyek esetén a lakcím szerinti önkormányzat adóhatósága, nem magánszemély esetén a járműnyilvántartásban bejegyzett székhely, vagy telephely szerinti önkormányzati adóhatóság látja el. A címváltozás (lakcím, székhely, telephely) évére járó adót teljes egészében a régi cím szerinti önkormányzathoz kell fizetni, az új cím szerinti önkormányzat illetékessége a címváltozást követő év első napjától áll fenn.

Az adót az adóhatóság a központi járműnyilvántartásból kapott adatközlés alapján kivetéssel állapítja meg.

Adófizetésre kötelezett

Az adóévre járó adót az adóalany fizeti meg. Az egész évi adót annak kell megfizetni, aki a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala járműnyilvántartása szerint-amelynek adatai alapján a gépjárművek adóztatása a 2004. évtől történik – az év első napján a gépjármű tulajdonosa, illetve üzembentartója volt.

Újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű után a forgalomba helyezés napját követő hónap első napjától kell adót fizetnie az ez idő szerinti tulajdonosnak vagy üzembentartónak. A gépjármű forgalomból való kivonásakor a kivonás hónapjának utolsó napjáig esedékes adó időarányosan fizetendő meg.

Bevallási, bejelentési kötelezettség az alábbi esetekben van

Ha a gépjármű jogellenesen került ki az adóalany birtokából (ellopták). Ekkor kérelemre szünetel az adófizetési kötelezettség, melyhez szükséges a rendőrhatósági nyomozásról készült jegyzőkönyv, illetve határozat.

Ha az adó alanyát mentesség illeti meg.

Gépjárműadó mentesség

2017. január 1-től változott, kibővült a gépjárműadó alóli mentességre jogosultak köre. Az új jogosultak a 2017. évre kivetett gépjárműadójukkal szemben érvényesíthetik először a mentességet.
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) pontja az alábbiak szerint módosult:

„Mentes az adó alól a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany egy darab – 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt – személygépkocsija után legfeljebb 13.000 forint/adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fennáll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.”

Ki számít súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személynek?

Az, aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2016. április 1-jén hatályos 2. § a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy 2. § h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élőnek minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja.

Milyen dokumentumokkal igazolható a súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság ténye?

a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatával, vagy
b) a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet (Mr.) 3. számú mellékletében meghatározott, hatályos igazolás másolatával (Igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről), vagy
c) a rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődje által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, a közlekedőképességben súly akadályozottságot igazoló hatályos szakvélemény másolatával, vagy
d) a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap másolatával.

Annak, akinek az a) – c) pont szerinti iratok egyike sem áll rendelkezésre, kezdeményeznie kell a közlekedőképességének a minősítését, az alábbi iratok benyújtásával:
1. A beteg egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó, a munkaképesség-változás vagy a súlyos fogyatékosság véleményezése céljából kiállított háziorvosi beutaló.
2. A beteg egészségi állapotával, gyógykezelésével kapcsolatos kezelőorvosi vélemény.
3. A beteg egészségi állapotával, gyógykezelésével kapcsolatos egészségügyi dokumentáció (leletek, zárójelentések stb.).

A gépjárműadó mentességet az erre szolgáló bevallás és a megfelelő dokumentumok benyújtásával lehet adóhatóságunknál kezdeményezni.

Nem kell bevallást, bejelentést tenni

Új vagy használt gépjármű vétele, gépjármű eladása, forgalomból való kivonása esetén az adóhatóság felé bevallási, bejelentési kötelezettség nincs.

A gépjárműadót az adóhatóság a Központi Járműnyilvántartó adatközlése alapján írja elő és szűnteti meg. Az adatközlés az országos járműnyilvántartásokon alapul, amely az okmányiroda felé bejelentett változások szerint módosul. Amennyiben a gépjármű vásárlója nem jegyezteti be a tulajdonjog-változást, az adó alanya továbbra is a régi tulajdonos marad. Ezért a gépjármű eladását az előző tulajdonosnak is be kell jelentenie az okmányiroda felé az adásvételt követő 8 napon belül, a vevőnek az adásvételt követő 15 napon belül az adásvételi szerződés másolatának okmányirodáshoz történő eljuttatásával.

Gépjárműadó beszedési számlaszáma

54500174-10012772

Kapcsolódó jogszabály, rendelet

  • A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény
  • Az adózás rendjéről szóló módosított 2003. évi XCII. törvény

Letölthető nyomtatvány

Bevallás nyomtatvány gépjárműadó mentességhez 2017 (.docx)

Bevallás nyomtatvány gépjárműadó mentességhez 2017 (.pdf)